WVV - Schiribesetzung

NSDatumZeitLigaHalleHeimGastSR1SR1VF1SR2SR2VF2
x039h30.10.202111:00Hopsa11:0014:00 Lorenz volley16HV
x040h30.10.202114:00Hopsa14:0020:00 Marinkovic _WVV_HV
5117a30.10.202112:3020wHopsa zSimmering 1volley16/2NakalamicWVVK
4014a30.10.202114:30DLLHopsa zTigers 1WU 1NakalamicWVVKAbdulaDöblingV
1015a30.10.202117:00HLLHopsa zVV Döbling 2hotvolleys 2MarinkovicWVVKKarnholzTigersV
HC34a30.10.202119:30HCUPHopsa zU-Favoriten 1Segromy 1Huber T.WVVKMarinkovicWVVK
x041h31.10.202108:00Hopsa08:0016:00 Röggla vtrHV
x042h31.10.202116:00Hopsa16:0022:00 _WVV_HV
3907a31.10.202109:30D BHopsa zWU 2vtr 5WVVKWVVK
4015a31.10.202112:00DLLHopsa zvtr 2vtr 4WVVKKarnholzTigersV
3809a31.10.202114:30D AHopsa zvtr 3Tigers 2WVVKKvasnovskiVC SimmV
1016a31.10.202117:00HLLHopsa zTigers 1vtr 2WVVKKvasnovskiVC SimmV
1017a31.10.202119:30HLLHopsa zSimmering 1Sokol V/2WVVKMascherbauervtrV
x043h01.11.202113:00Hopsa13:0019:00 Huber T. UABHV
3910a01.11.202114:30D BHopsa 1WU 2UAB 1WVVKvtrV
1018a01.11.202117:00HLLHopsa 1UAB 1U-Favoriten 1WVVKWU-Stud.V
3911a01.11.202114:30D BHopsa 4vtr 5volley16/2WVVKUWWV
3810a01.11.202117:00D AHopsa 4UWW 3Kagran 1WVVKWVVK
k124a01.11.202114:30H2Gr2Hopsa zhotvolleys 1Akad.GrazÖVVÖÖVVÖ
3804a01.11.202119:00D AHopsa zUWW 2vtr 3KagranVUABV
x045h06.11.202108:00PAHO08:0014:00 _WVV_HV
x046h06.11.202114:00PAHO14:0021:00 _WVV_HV
DC27a06.11.202109:30DCUPPAHO 1volley16/2vtr 4WVVKUWWV
DC28a06.11.202112:30DCUPPAHO 1France 1UWW 3WVVKvtrV
4008a06.11.202115:30DLLPAHO 1UWW 1Tigers 1WVVKWVVK
DC26a06.11.202118:30DCUPPAHO 1Asian 1WU 2WVVKvtrV
DC19a06.11.202109:30DCUPPAHO 2vtr 5WU 1WVVKWVVK
DC20a06.11.202112:30DCUPPAHO 2vtr 8volley16/1WVVKKagranV
DC17a06.11.202115:30DCUPPAHO 2Simmering 2Kagran 1WVVKUABV
DC18a06.11.202118:30DCUPPAHO 2vtr 3UAB 1WVVKKvasnovskiVC SimmV
x044h06.11.202114:00Tell14:0021:00 DöblingHV
1710a06.11.202115:3020mTell 1hotvolleys 1VV Döbling 1vtrVSokol VV
1712a06.11.202117:0020mTell 1VV Döbling 2Sokol V/1TigersVvtrV
1714a06.11.202118:3020mTell 1Tigers 1vtr 1hotvolleysVSokol VV
1711a06.11.202115:3020mTell 2vtr 1Sokol V/1hotvolleysVTigersV
1713a06.11.202117:0020mTell 2VV Döbling 1Tigers 1Sokol VVhotvolleysV
1715a06.11.202118:3020mTell 2VV Döbling 2hotvolleys 1vtrVTigersV
x051h07.11.202108:00AE08:0014:00 vtrHV
x052h07.11.202114:00AE14:0022:00 _WVV_HV
3912a07.11.202109:30D BAE zvtr 7Simmering 2WVVKTigersV
4017a07.11.202112:00DLLAE zTigers 1vtr 1WVVKUABV
4018a07.11.202114:30DLLAE zvtr 2UAB 2WVVKTigersV
4019a07.11.202117:00DLLAE zWU 1UWW 1WVVKvtrV
3811a07.11.202119:30D AAE zAsian 1vtr 3WVVKUWWV
x047h07.11.202109:00Tell09:0014:00 Kovar UABHV
x048h07.11.202114:00Tell14:0016:30 ÖVV-vtrHV
x049h07.11.202116:30Tell16:3019:00 ÖVV-DöblingHV
x050h07.11.202119:00Tell19:0022:00 DöblingHV
5120a07.11.202110:3020wTell zvolley16/1UAB 1vtrV
5121a07.11.202112:0020wTell zUWW 1volley16/1UABV
k127a07.11.202114:30H2Gr2Tell zvtr 1Hausmannst.ÖVVÖÖVVÖ
k130a07.11.202117:00H2Gr2Tell zDöbling 1hotvolleys 1ÖVVÖÖVVÖ
1019a07.11.202119:30HLLTell zVV Döbling 2Sokol V/2WVVKhotvolleysV
x053h13.11.202108:00PAHO08:0016:00 _WVV_HV
x054h13.11.202116:00PAHO16:0019:00 ÖVV-hotvolleysHV
x055h13.11.202119:00PAHO19:0022:00 ÖVV-vtrHV
3913a13.11.202109:00D BPAHO 1vtr 7UAB 1TigersVUWWV
3812a13.11.202111:30D APAHO 1UWW 3Tigers 2vtrVUABV
3813a13.11.202114:00D APAHO 1Kagran 1vtr 3UWWVTigersV
1020a13.11.202109:00HLLPAHO 2U-Favoriten 1Tigers 1WVVKvtrV
1021a13.11.202111:30HLLPAHO 2hotvolleys 2vtr 3WVVKKagranV
4020a13.11.202114:00DLLPAHO 2vtr 4volley16/1WVVKhotvolleysV
k135a13.11.202117:00H2Gr2PAHO zhotvolleys 1Aich-dob/2ÖVVÖÖVVÖ
k138a13.11.202119:30H2Gr2PAHO zvtr 1UVC Graz 2ÖVVÖÖVVÖ
x058h14.11.202108:00AE08:0014:00 _WVV_HV
x059h14.11.202114:00AE14:0022:00 _WVV_HV
3915a14.11.202109:30D BAE zSimmering 2vtr 5KagranVUWWV
3815a14.11.202112:00D AAE zUWW 2Kagran 1vtrVPöschlVC SimmV
4021a14.11.202114:30DLLAE zUWW 1volley16/1WVVKvtrV
4022a14.11.202117:00DLLAE zvtr 1WU 1WVVKPöschlVC SimmV
1022a14.11.202119:30HLLAE zvtr 2Simmering 1WVVKWVVK
x056h14.11.202108:00PAHO08:0014:00 hotvolleysHV
x057h14.11.202114:00PAHO14:0020:00 _WVV_HV
5123a14.11.202109:3020wPAHO 1hotvolleys 1vtr 1TigersV
5124a14.11.202111:0020wPAHO 1Simmering 1hotvolleys 1TigersV
5125a14.11.202112:3020wPAHO 1vtr 1volley16/2hotvolleysV
5126a14.11.202114:0020wPAHO 1Tigers 1Simmering 1vtrV
5127a14.11.202115:3020wPAHO 1volley16/2Tigers 1WU-Stud.V
3914a14.11.202117:30D BPAHO 1volley16/2WU 2hotvolleysVDöblingV
2101a14.11.202109:3018mPAHO 2VV Döbling 1VV Döbling 2vtrV
2102a14.11.202111:0018mPAHO 2VV Döbling 2hotvolleys 1vtrV
2103a14.11.202112:3018mPAHO 2vtr 1VV Döbling 1Sokol VV
2104a14.11.202114:0018mPAHO 2hotvolleys 1Sokol V/1DöblingV
2105a14.11.202115:3018mPAHO 2Sokol V/1vtr 1DöblingV
3814a14.11.202117:30D APAHO 2Tigers 2Asian 1vtrVSokol VV
x060h20.11.202108:00PAHO08:0016:00 _WVV_HV
9202n20.11.202109:00PAHO09:0016:00 Meingast volley16TL vtrTA
x061h20.11.202116:00PAHO16:0022:00 vtrHV
4101n20.11.202117:00DQ1PAHO 1vtr 3vtr 7WVVKKagranV
4102n20.11.202119:30DQ1PAHO 1Kagran 1UAB 1WVVKvtrV
4023n20.11.202117:00DLLPAHO 2volley16/1Tigers 1WVVKvtrV
4201n20.11.202119:30DQ2PAHO 2Tigers 2vtr 5WVVKWVVK
x062h21.11.202108:00AE08:0013:00 _WVV_HV
9001n21.11.202109:00AE09:0012:00 hotvolleysTL UABTA
x063h21.11.202113:00AE13:0022:00 UWWHV
4203n21.11.202114:00DQ2AE zUWW 3volley16/2vtrVWVVK
4025n21.11.202116:30DLLAE zUWW 1vtr 1WVVKWVVK
4103n21.11.202119:00DQ1AE z3. aus 39UWW 2WVVKvtrV
x064h21.11.202108:00Hopsa08:0013:00 _WVV_HV
x065h21.11.202113:00Hopsa13:0016:00 ÖVV-DöblingHV
x066h21.11.202116:00Hopsa16:0022:00 _WVV_HV
4024n21.11.202109:30DLLHopsa zvtr 4UAB 2WVVKWU-Stud.V
4202n21.11.202112:00DQ2Hopsa z4. aus 39Asian 1vtrVUABV
k141a21.11.202114:30H2Gr2Hopsa zDöbling 1Weiz 2ÖVVÖÖVVÖ
1023n21.11.202117:00HLLHopsa zUAB 1vtr 3WVVKSokol VV
1024n21.11.202119:30HLLHopsa zTigers 1Sokol V/2WVVKvtrV
x067h27.11.202108:00Hopsa08:0016:00 _WVV_HV
x068h27.11.202116:00Hopsa16:0019:00 ÖVV-hotvolleysHV
x069h27.11.202119:00Hopsa19:0022:00 ÖVV-vtrHV
1025a27.11.202109:30HLLHopsa zU-Favoriten 1vtr 2WVVKUABV
1026a27.11.202112:00HLLHopsa zUAB 1Tigers 1WVVKvtrV
1027a27.11.202114:30HLLHopsa zSimmering 1VV Döbling 2WVVKhotvolleysV
k146a27.11.202117:00H2Gr2Hopsa zhotvolleys 1HIB GrazÖVVÖÖVVÖ
k149a27.11.202119:30H2Gr2Hopsa zvtr 1Döbling 1ÖVVÖÖVVÖ
x070h27.11.202109:00PAHO09:0015:00 Pöschl VC SimmHV
x071h27.11.202115:00PAHO15:0021:00 vtrHV
5410a27.11.202110:3018wPAHO 1Simmering 1vtr 1WVVK
5412a27.11.202112:3018wPAHO 1vtr 1UWW 1WVVK
5414a27.11.202114:3018wPAHO 1UWW 1Simmering 1WVVK
4026a27.11.202116:30DLLPAHO 1Tigers 1vtr 4WVVKUABV
4027a27.11.202119:00DLLPAHO 1vtr 1UAB 2WVVKTigersV
5411a27.11.202110:3018wPAHO 2UAB 1volley16/1vtrV
5413a27.11.202112:3018wPAHO 2Ex_YU 1UAB 1vtrV
5415a27.11.202114:3018wPAHO 2volley16/1Ex_YU 1vtrV
DC33a27.11.202116:30DCUPPAHO 2S 17S 18WVVKWU-Stud.V
DC38a27.11.202119:00DCUPPAHO 2S 26V 23WVVKKagranV
x072h28.11.202108:00AE08:0014:00 vtrHV
x073h28.11.202114:00AE14:0022:00 _WVV_HV
DC39a28.11.202109:30DCUPAE zS 27V 22WVVKWVVK
DC40a28.11.202112:00DCUPAE zS 28V 21WVVKWVVK
DC34a28.11.202114:30DCUPAE zS 19S 20WVVKvtrV
DC35a28.11.202117:00DCUPAE zS 21S 22WVVKWVVK
DC36a28.11.202119:30DCUPAE zS 23UAB 2WVVKUWWV
x074h28.11.202108:00Hopsa08:0014:00 hotvolleysHV
x075h28.11.202114:00Hopsa14:0018:00 _WVV_HV
1801a28.11.202109:3020m1Hopsa 1hotvolleys 13.UABVKvasnovskiVC SimmV
1802a28.11.202111:0020m1Hopsa 13.VV Döbling 1KvasnovskiVC SimmVUABV
1803a28.11.202112:3020m1Hopsa 1VV Döbling 1hotvolleys 1UABVKvasnovskiVC SimmV
5707a28.11.202109:3016wHopsa 4volley16/1UAB 1vtrV
5708a28.11.202111:0016wHopsa 4hotvolleys 1Ex_YU 1vtrV
5709a28.11.202112:3016wHopsa 4Simmering 1Tigers 1vtrV
2402a28.11.202109:3016mHopsa zvtr 1Sokol V/1UWWV
2404a28.11.202111:0016mHopsa zhotvolleys 1vtr 1UWWV
4104a28.11.202114:30DQ1Hopsa zUAB 1UWW 2vtrVhotvolleysV
k113a28.11.202117:00H2Gr2Hopsa zhotvolleys 1vtr 1ÖVVÖÖVVÖ
k152a04.12.202119:30H2Gr2Tell zDöbling 1UVC Graz 2ÖVVÖÖVVÖ
k162a08.12.202116:00H2Gr2Tell zDöbling 1Akad.GrazÖVVÖÖVVÖ
k163a11.12.202117:00H2Gr2PAHO zDöbling 1Hausmannst.ÖVVÖÖVVÖ
k166a11.12.202119:30H2Gr2PAHO zvtr 1HIB GrazÖVVÖÖVVÖ
k170a18.12.202119:30H2Gr2Hopsa zhotvolleys 1Weiz 2ÖVVÖÖVVÖ
k176a06.01.202216:00H2Gr2Hopsa zDöbling 1Wr.NeustadtÖVVÖÖVVÖ
k179a06.01.202218:30H2Gr2Hopsa zvtr 1hotvolleys 1ÖVVÖÖVVÖ
k183a08.01.202219:30H2Gr2Hopsa zhotvolleys 1UVC Graz 2ÖVVÖÖVVÖ
k189a15.01.202217:00H2Gr2Hopsa zDöbling 1LiebenauÖVVÖÖVVÖ
k192a15.01.202219:30H2Gr2Hopsa zvtr 1Weiz 2ÖVVÖÖVVÖ
k196a22.01.202219:30H2Gr2Hopsa zhotvolleys 1Döbling 1ÖVVÖÖVVÖ
k202a29.01.202215:30H2Gr2Tell zDöbling 1VBK Klag.2ÖVVÖÖVVÖ
k206a05.02.202217:00H2Gr2Hopsa zvtr 1Akad.GrazÖVVÖÖVVÖ
k209a05.02.202219:30H2Gr2Hopsa zhotvolleys 1Wr.NeustadtÖVVÖÖVVÖ
k215a13.02.202219:30H2Gr2Hopsa zDöbling 1vtr 1ÖVVÖÖVVÖ
k219a20.02.202216:00H2Gr2AE zvtr 1Aich-dob/2ÖVVÖÖVVÖ
k222a20.02.202216:00H2Gr2Hopsa zhotvolleys 1LiebenauÖVVÖÖVVÖ