WVV - Hallenplan

23.02.2019 - Dominik Hofmann Halle
HV: 14:00-18:00: Pfeffer Franz/Zimmer Raimund / U-Favoriten
ZeitZentralfeld
15:00
U11m1 | 3604
U-Favoriten 1
hotvolleys 1
1.SR: Schiff / WU-Stud. (V)
15:45
U11m1 | 3605
hotvolleys 1
Döbling 1
1.SR: Schiff / WU-Stud. (V)
16:30
U11m1 | 3606
Döbling 1
U-Favoriten 1
1.SR: Schiff / WU-Stud. (V)
23.02.2019 - Tellgasse
HV: 08:00-12:00: Paster Anja / vtrw
HV: 12:00-18:00: ÖVV
HV: 18:00-22:00: Gardas Michael / UWW
ZeitFeld 1Feld 3Feld 2
09:00
U15mQ | 2603
U-Favoriten 1
hotvolleys 1
1.SR: Paster / vtrw (V)
U15mQ | 2604
vtrw 1
Döbling 1
1.SR: Rimacek / hotvolleys (V)
10:00
U15mQ | 2605
hotvolleys 1
Döbling 1
1.SR: Paster / vtrw (V)
U15mQ | 2606
U-Favoriten 1
vtrw 1
1.SR: Rimacek / hotvolleys (V)
19:00
DLLM | 4303
UWW 1
UWW 2
1.SR: Triffterer / WVV (K)
2.SR: Marinkovic / hotvolleys (V)
HCUP | HC59
vtrw 2
Tigers 1
1.SR: Weikert / WVV (K)
2.SR: Veselinovic / WVV (K)
DLLM | 4302
Simmering 1
vtrw 1
1.SR: Gassenbauer / WVV (K)
2.SR: Sosevic / WVV (K)
24.02.2019 - PAHO
HV: 08:00-12:00: Soukup Tereza / Sokol V
HV: 12:00-22:00: Sosevic Jovana/Frey Birgit / WVV
ZeitFeld 1Feld 3Feld 2
09:30
U12wQ | 7520
Sokol V/2
Ex-YU 1
1.SR: Tanasic / volley16 (V)
U12wQ | 7522
Post 1
volley16/1
1.SR: Nakalamic / WVV (K)
U12wQ | 7521
Sokol V/1
hotvolleys 1
1.SR: Simeth / UWW (V)
10:15
U12wQ | 7523
Sokol V/2
UWW 1
1.SR: Tanasic / volley16 (V)
U12wQ | 7525
Tigers 1
Sokol V/1
1.SR: Nakalamic / WVV (K)
U12wQ | 7524
volley16/1
hotvolleys 1
1.SR: Simeth / UWW (V)
11:00
U12wQ | 7526
Sokol V/1
UWW 1
1.SR: Tanasic / volley16 (V)
U12wQ | 7528
Ex-YU 1
hotvolleys 1
1.SR: Nakalamic / WVV (K)
U12wQ | 7527
Post 1
Tigers 1
1.SR: Simeth / UWW (V)
12:30
HLLO | 1303
VV Döbling 2
Tigers 1
1.SR: Sosevic / WVV (K)
2.SR: Weikert / Sokol V (V)
HLLU | 1404
vtrw 2
U-Favoriten 1
1.SR: Simeth / WVV (K)
2.SR: Antoni P. / hotvolleys (V)
14:45
U15w2 | 6201
vtrw 1
UWW 1
1.SR: Weikert / Sokol V (V)
DCUP | DC56
vtrw 3
Tigers 1
1.SR: Sosevic / WVV (K)
2.SR: Antoni P. / hotvolleys (V)
16:30
DCUP | DC57
vtrw 1
UWW 1
1.SR: Frey / WVV (K)
2.SR: Karnholz / Tigers (V)
17:00
U17w2 | 5703
volley16/2
vtrw 1
1.SR: Antoni P. / hotvolleys (V)
19:00
D2 | 4603
UWW 3
WU-Stud.2
1.SR: Bauer / vtrw (V)
2.SR: Karnholz / Tigers (V)
DLLA | 4402
Kagran 1
vtrw 4
1.SR: Frey / WVV (K)
2.SR: Antoni P. / hotvolleys (V)
24.02.2019 - Tellgasse
HV: 08:00-15:00: ÖVV
HV: 15:00-21:00: Bauer Christopher / WVV
ZeitFeld 1Feld 2
16:00
HLLO | 1304
UAB 1
WU-Stud.1
1.SR: Bauer / WVV (K)
2.SR: Weins / VC Simm (V)
U19w2 | 5205
Tigers 1
Simmering 1
1.SR: Veselinovic / WVV (K)
18:30
DCUP | DC54
UAB 2
Simmering 1
1.SR: Bauer / WVV (K)
2.SR: Brckalo / WVV (K)
DCUP | DC53
volley16/1
UWW 2
1.SR: Veselinovic / WVV (K)
2.SR: Decrinis / Tigers (V)
02.03.2019 - Hopsagasse
HV: 08:00-14:00: volley16
HV: 14:00-22:00: Tigers
ZeitFeld 1ZentralfeldFeld 4
09:30
U12m1 | 3306
Döbling 1
Sokol V/1
1.SR: UAB (V)
U19w2 | 5206
volley16/2
Tigers 2
1.SR: UWW (V)
HCUP | HC60
S 58
S 59
1.SR: WVV (K)
2.SR: vtrw (V)
10:30
U12m1 | 3307
vtrw 1
hotvolleys 1
1.SR: UAB (V)
11:00
U17w1 | 5603
volley16/1
hotvolleys 1
1.SR: UWW (V)
11:30
U12m1 | 3303
hotvolleys 1
Sokol V/1
1.SR: UAB (V)
12:00
D1 | 4503
volley16/2
vtrw 3
1.SR: Tigers (V)
2.SR: VC Simm (V)
12:30
U12m1 | 3308
Döbling 1
vtrw 1
1.SR: volley16 (V)
U17w1 | 5604
UWW 1
volley16/1
1.SR: WU-Stud. (V)
13:30
U12m1 | 3309
vtrw 1
Sokol V/1
1.SR: volley16 (V)
14:00
U15w1 | 6101
Sokol V/1
hotvolleys 1
1.SR: WU-Stud. (V)
14:30
U12m1 | 3310
hotvolleys 1
Döbling 1
1.SR: volley16 (V)
D2 | 4604
Simmering 2
Tigers 2
1.SR: vtrw (V)
2.SR: (V)
17:00
DLLM | 4304
UWW 1
volley16/1
1.SR: WVV (K)
2.SR: Döbling (V)
D2 | 4605
WU-Stud.2
Sokol V/2
1.SR: VC Simm (V)
2.SR: Kagran (V)
19:30
DLLA | 4403
WU-Stud.1
Tigers 1
1.SR: WVV (K)
2.SR: Döbling (V)
DCUP | DC59
S 54
S 55
1.SR: WVV (K)
2.SR: Kagran (V)
02.03.2019 - Simmering
HV: 13:30-18:30: UWW
ZeitFeld 1Feld 3Feld 2
15:00
U11wQ | 8025
Tigers 1
Sokol V/1
1.SR: hotvolleys (V)
U11wQ | 8027
Simmering 1
Post 1
1.SR: Tigers (V)
U11wQ | 8026
UWW 1
hotvolleys 1
1.SR: Sokol V (V)
15:50
U11wQ | 8028
Sokol V/1
volley16/1
1.SR: hotvolleys (V)
U11wQ | 8030
hotvolleys 1
Post 1
1.SR: Tigers (V)
U11wQ | 8029
Tigers 1
UWW 1
1.SR: Sokol V (V)
16:40
U11wQ | 8031
Post 2
Tigers 1
1.SR: hotvolleys (V)
U11wQ | 8033
Simmering 1
Ex-YU 1
1.SR: Sokol V (V)
U11wQ | 8032
hotvolleys 1
Sokol V/1
1.SR: Tigers (V)
17:30
U11wQ | 8034
Simmering 1
Post 2
1.SR: hotvolleys (V)
U11wQ | 8036
Post 1
Ex-YU 1
1.SR: Sokol V (V)
U11wQ | 8035
UWW 1
volley16/1
1.SR: Tigers (V)
03.03.2019 - Hopsagasse
HV: 08:00-18:00: Schützenhofer Charlotte / WVV
03.03.2019 - Hopsagasse 1
15mTS   09:00-17:00   |   TL:
03.03.2019 - Simmering
HV: 08:00-14:00: hotvolleys
HV: 14:00-21:00: WVV
ZeitFeld 1Feld 3Feld 2
09:30
HLLO | 1305
UAB 1
VV Döbling 2
1.SR: WVV (K)
2.SR: Tigers (V)
HLLU | 1405
hotvolleys 2
vtrw 2
1.SR: WVV (K)
2.SR: VC Simm (V)
10:00
U13w2 | 7201
vtrw 1
Simmering 1
1.SR: Sokol V (V)
11:00
U13w2 | 7202
Tigers 1
Simmering 1
1.SR: Sokol V (V)
12:00
HLLO | 1306
WU-Stud.1
Tigers 1
1.SR: WVV (K)
2.SR: UAB (V)
U13w2 | 7203
UWW 1
vtrw 1
1.SR: VC Simm (V)
HLLU | 1406
hotvolleys 3
Sokol V/2
1.SR: WVV (K)
2.SR: vtrw (V)
13:00
U13w2 | 7204
UWW 1
Tigers 1
1.SR: VC Simm (V)
14:30
U17w1 | 5605
hotvolleys 1
UWW 1
1.SR: WU-Stud. (V)
U17w2 | 5704
vtrw 1
Tigers 1
1.SR: UWW (V)
U17w1 | 5606
Simmering 1
volley16/1
1.SR: hotvolleys (V)
16:00
D2 | 4606
WU-Stud.2
Tigers 2
1.SR: volley16 (V)
2.SR: vtrw (V)
U15w1 | 6102
volley16/1
Sokol V/1
1.SR: UWW (V)
DLLA | 4404
hotvolleys 1
Kagran 1
1.SR: WVV (K)
2.SR: vtrw (V)
18:30
DCUP | DC58
S 53
S 56
1.SR: WVV (K)
2.SR: WU-Stud. (V)
D1 | 4505
Ex-YU 1
volley16/2
1.SR: WVV (K)
2.SR: Tigers (V)
D1 | 4504
vtrw 2
UAB 2
1.SR: Kagran (V)
2.SR: hotvolleys (V)
09.03.2019 - Hopsagasse
HV: 08:00-17:00: WVV
HV: 17:00-22:00: ÖVV
ZeitFeld 1ZentralfeldFeld 4
09:30
U17m2 | 2404
vtrw 1
U-Favoriten 1
1.SR: UAB (V)
D2 | 4607
Sokol V/2
Simmering 2
1.SR: vtrw (V)
2.SR: Tigers (V)
U17w1 | 5607
volley16/1
UWW 1
1.SR: hotvolleys (V)
10:45
U17m2 | 2405
U-Favoriten 1
hotvolleys 2
1.SR: UAB (V)
U19w2 | 5207
Tigers 2
Tigers 1
1.SR: hotvolleys (V)
12:00
U17m2 | 2406
hotvolleys 2
vtrw 1
1.SR: Tigers (V)
DLLM | 4305
vtrw 1
UWW 1
1.SR: WVV (K)
2.SR: WVV (K)
U19w2 | 5208
volley16/2
Simmering 1
1.SR: hotvolleys (V)
14:30
HLLU | 1407
U-Favoriten 1
hotvolleys 3
1.SR: WVV (K)
2.SR: Tigers (V)
DCUP | DC60
S 58
S 59
1.SR: WVV (K)
2.SR: WVV (K)
D2 | 4608
Tigers 2
UWW 3
1.SR: vtrw (V)
2.SR: VC Simm (V)
09.03.2019 - Simmering
HV: 13:30-18:30: Sokol V
ZeitFeld 1Feld 2
15:00
U11w1 | 8101
volley16/1
1.SR: WU-Stud. (V)
U13w1 | 7101
Sokol V/1
volley16/1
1.SR: Tigers (V)
16:00
U11w1 | 8102
Sokol V/1
1.SR: WU-Stud. (V)
U13w1 | 7102
volley16/1
hotvolleys 1
1.SR: Tigers (V)
17:00
U11w1 | 8103
Sokol V/1
volley16/1
1.SR: WU-Stud. (V)
U13w1 | 7103
hotvolleys 1
Sokol V/1
1.SR: Tigers (V)
10.03.2019 - Hopsagasse
HV: 08:00-14:00: Tigers
HV: 14:00-22:00: WVV
ZeitFeld 1ZentralfeldFeld 4
09:30
U17m1 | 2304
hotvolleys 1
Döbling 1
1.SR: UWW (V)
DLLA | 4405
hotvolleys 1
Tigers 1
1.SR: WVV (K)
2.SR: UAB (V)
U15w1 | 6103
hotvolleys 1
volley16/1
1.SR: WU-Stud. (V)
11:00
U17m1 | 2305
Döbling 1
Sokol V/1
1.SR: UWW (V)
U19w2 | 5209
volley16/2
Tigers 1
1.SR: WU-Stud. (V)
12:00
HLLO | 1307
UAB 1
Tigers 1
1.SR: WVV (K)
2.SR: hotvolleys (V)
12:30
U17m1 | 2306
Sokol V/1
hotvolleys 1
1.SR: UWW (V)
U17w1 | 5608
UWW 1
hotvolleys 1
1.SR: WU-Stud. (V)
14:30
HLLU | 1408
hotvolleys 3
vtrw 2
1.SR: WVV (K)
2.SR: Sokol V (V)
D1 | 4506
UAB 2
volley16/2
1.SR: vtrw (V)
2.SR: Tigers (V)
D2 | 4609
Sokol V/2
UWW 3
1.SR: WVV (K)
2.SR: volley16 (V)
17:00
HLLU | 1409
hotvolleys 2
Sokol V/2
1.SR: WVV (K)
2.SR: vtrw (V)
D1 | 4507
vtrw 2
Ex-YU 1
1.SR: UAB (V)
2.SR: volley16 (V)
U21w | 4704
volley16/1
Tigers 1
1.SR: WVV (K)
2.SR: vtrw (V)
19:30
DLLM | 4306
vtrw 1
volley16/1
1.SR: WVV (K)
2.SR: hotvolleys (V)
10.03.2019 - Simmering
HV: 08:00-18:00: hotvolleys
u12-TS   09:00-17:00   |   TL: hotvolleys   |   TA: vtrw
16.03.2019 - Alt Erlaa
HV: 14:00-18:00: WVV
u10-TS   15:00-18:00   |   TL: Döbling   |   TA: WU-Stud.
HV: 18:00-22:00: UWW
ZeitFeld 1Feld 2
19:00
DLLM | 4307
vtrw 1
UWW 2
1.SR: WVV (K)
2.SR: WVV (K)
DLLM | 4308
UWW 1
Simmering 1
1.SR: WVV (K)
2.SR: WVV (K)
16.03.2019 - Hopsagasse
HV: 08:00-21:00: ÖVV
17.03.2019 - Hopsagasse
HV: 08:00-17:00: ÖVV
17.03.2019 - Simmering
HV: 09:00-14:00: Post SV
HV: 14:00-20:00: WVV
ZeitFeld 1Feld 2
10:30
U12w2 | 7701
1.SR: (V)
U12w1 | 7601
1.SR: (V)
11:15
U12w2 | 7702
1.SR: (V)
U12w1 | 7602
1.SR: (V)
12:00
U12w2 | 7703
1.SR: (V)
U12w1 | 7603
1.SR: (V)
12:45
U12w2 | 7704
1.SR: (V)
U12w2 | 7705
1.SR: (V)
13:30
U12w2 | 7706
1.SR: (V)
U12w2 | 7707
1.SR: (V)
15:00
D1 | 4508
vtrw 3
UAB 2
1.SR: (V)
2.SR: (V)
HLLO | 1308
VV Döbling 2
WU-Stud.1
1.SR: WVV (K)
2.SR: (V)
17:30
DLLA | 4406
Kagran 1
WU-Stud.1
1.SR: WVV (K)
2.SR: (V)
HLLU | 1410
hotvolleys 3
U-Favoriten 1
1.SR: WVV (K)
2.SR: (V)
23.03.2019 - Hopsagasse
HV: 08:00-16:00: Tigers
u13-TS   09:00-16:00   |   TL: Tigers   |   TA: WU-Stud.
HV: 16:00-22:00: WVV
ZeitFeld 1Feld 2Feld 3Feld 4
17:00
HCUP | HC61
UAB 1
S 60
1.SR: WVV (K)
2.SR: (V)
D2 | 4610
Simmering 2
WU-Stud.2
1.SR: (V)
2.SR: (V)
DLLM | 4309
UWW 1
vtrw 1
1.SR: WVV (K)
2.SR: (V)
19:30
D1 | 4509
volley16/2
vtrw 2
1.SR: (V)
2.SR: (V)
DLLA | 4408
vtrw 4
Tigers 1
1.SR: WVV (K)
2.SR: (V)
DLLA | 4407
WU-Stud.1
hotvolleys 1
1.SR: WVV (K)
2.SR: (V)
DLLM | 4310
volley16/1
Simmering 1
1.SR: WVV (K)
2.SR: (V)
23.03.2019 - Tellgasse
HV: 14:00-20:00: ÖVV
HV: 20:00-22:00: WVV
ZeitZentralfeld
20:00
HLLU | 1411
Sokol V/2
hotvolleys 3
1.SR: WVV (K)
2.SR: (V)
24.03.2019 - Dominik Hofmann Halle
HV: 08:00-14:00: Sokol V
HV: 14:00-17:00: UWW
ZeitZentralfeld
11:45
U11w2 | 8201
1.SR: (V)
24.03.2019 - Simmering
HV: 08:00-14:00: vtrw
HV: 14:00-22:00: WVV
ZeitFeld 1Feld 2
09:30
DLLA | 4409
vtrw 4
Kagran 1
1.SR: WVV (K)
2.SR: (V)
10:30
U15m1 | 2701
1. aus 26
2. aus 26
1.SR: (V)
12:00
D1 | 4510
UAB 2
vtrw 2
1.SR: (V)
2.SR: (V)
U15m2 | 2801
3. aus 26
4. aus 26
1.SR: (V)
14:30
DCUP | DC61
V 57
S 60
1.SR: WVV (K)
2.SR: (V)
15:00
HLLO | 1309
Tigers 1
VV Döbling 2
1.SR: WVV (K)
2.SR: (V)
17:00
D2 | 4611
WU-Stud.2
UWW 3
1.SR: (V)
2.SR: (V)
D2 | 4612
Tigers 2
Simmering 2
1.SR: (V)
2.SR: (V)
19:30
DLLM | 4311
UWW 2
volley16/1
1.SR: WVV (K)
2.SR: (V)
D1 | 4511
volley16/2
Ex-YU 1
1.SR: (V)
2.SR: (V)
30.03.2019 - Dominik Hofmann Halle
HV: 14:00-19:00: Döbling
30.03.2019 - Simmering
HV: 13:30-22:00: VC Simm
ZeitFeld 1Feld 3Feld 2
17:00
HLLU | 1412
vtrw 2
hotvolleys 2
1.SR: WVV (K)
2.SR: (V)
19:30
DLLM | 4312
UWW 2
Simmering 1
1.SR: WVV (K)
2.SR: (V)
DLLA | 4411
Tigers 1
Kagran 1
1.SR: WVV (K)
2.SR: (V)
DLLA | 4410
vtrw 4
hotvolleys 1
1.SR: WVV (K)
2.SR: (V)
30.03.2019 - Tellgasse
HV: 14:00-22:00: vtrw
ZeitZentralfeld
20:00
D1 | 4512
vtrw 2
vtrw 3
1.SR: (V)
2.SR: (V)
31.03.2019 - Dominik Hofmann Halle
HV: 08:00-11:00: volley16
HV: 11:00-15:00: Ex-YU
HV: 15:00-17:00: Sokol V
31.03.2019 - Simmering
HV: 08:00-22:00: WVV
31.03.2019 - Steigenteschgasse
HV: 08:00-13:00: Tigers
HV: 13:00-22:00: ÖVV
ZeitFeld 1Feld 2
10:45
DLLM | 4313
UWW 2
UWW 1
1.SR: WVV (K)
2.SR: (V)
D1 | 4513
UAB 2
vtrw 3
1.SR: (V)
2.SR: (V)